Regulamin

powiązanych zasobów EN.NoSecrets oraz świadczonych usług

I. Definicje

 1. Powiązane zasoby EN.NoSecrets – na powiązane zasoby EN.NoSecrets składają się:

 2. Użytkownik – osoba korzystająca z powiązanych zasobów.

 3. Administrator (zwany także Sprzedawcą) wszystkich powiązanych zasobów EN.NoSecrets: Biuro Usług Technicznych i Rachunkowych „Project” Lucyna Smolak. W każdej sprawie związanej ze sprzedażą, realizacją zamówień oraz z danymi osobowymi, Użytkownik może się kontaktować w każdej chwili z Administratorem, wysyłając e-mail na adres: en.nosecrets@gmail.com. We wszystkich sprawach Administratora reprezentuje Czesław J. Smolak.

 4. Adres Nabywcy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 5. Dane kontaktowe i adres reklamacyjny – jak w punkcie 3.

 6. Cennik – jako aktualny jest dostępny w powiązanych zasobach.

 7. Dane osobowe – zgodnie z definicją zawartą w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)).

 8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 9. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 10. Klient – (zwany także w powiązanych zasobach Nabywcą lub Konsumentem, lub Kupującym) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 13. Miejsce wydania – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.

 14. Moment wydania – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.

 16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych – dostępna na stronie: Polityka prywatności.

 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem wskazywanym w powiązanych zasobach.

 24. Płatność – w ramach wszystkich oferowanych usługach sprzedaży poprzez powiązane zasoby obowiązuje zasada dokonania zapłaty za zamówiony produkt przed wysłaniem produktu w sposób określony w ramach obsługi danego zamówienia.

 25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, jak również innych powiązanych ze sobą stron internetowych, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 26. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 27. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 28. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;

  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;

  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się, jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo, gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 29. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 30. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem powiązanych zasobów, określające jednoznacznie:

  • rodzaj i ilość produktów;

  • rodzaj dostawy;

  • rodzaj płatności;

  • miejsce wydania rzeczy;

  • dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

II. Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i tym regulaminem.

 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 4. Podawane w powiązanych zasobach ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Jeżeli ceny produktów zawierają koszty dostawy – jest zawsze jednoznaczne wskazanie obok podawanej ceny.

 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 8. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.

  • Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów oferowanych w powiązanych zasobach.

 9. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 10. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność funkcjonalną w ramach oferowanych usług w aktualnych wersjach przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików cookies, oraz aktywne konto email. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na funkcjonalności powiązanych zasobów, dlatego w celu uzyskania zakładanych funkcjonalności, okazać się może konieczne wyłączenie niektórych z nich, lub nawet wszystkich.

 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez powiązane zasoby w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta (o ile są dostępne usługi z tego rodzaju funkcjonalnościami). E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta. System w tym celu wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).

 12. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

III. Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać, co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  • skorzystanie z formularza zamówienia;

  • wybór rodzaju dostawy;

  • wybór rodzaju płatności;

  • wybór miejsca wydania rzeczy;

  • złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku [Prześlij] w formularzu zamówienia.

 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą użycia przycisku [Prześlij] w formularzu zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba, że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 5. Sprzedający informuje Klienta o zawarciu umowy w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa Konsumenckiego, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 1. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres podany w punkcie 3 w części I Definicje tego Regulaminu, lub w innej formie zgodnie z Prawem konsumenckim.

 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 13. Dla wygody Konsumenta jest dostępny formularz odstąpienia od umowy [link].

V. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie). Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  • żądać usunięcia wady.

 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny.

 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.

 11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 2. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się pkt 15-16, z tym, że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 3. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 4. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 5. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

VI. Reklamacja

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia lub niezgodności należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, oraz skontaktować się ze Sprzedawcą (en.nosecrets@gmail.com).

 2. Reklamacje mogą być składane, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: en.nosecrets@gmail.com. Przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi określone w art. 556-581 Kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych. Reklamując zakupiony towar Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu towaru lub jego kopii oraz wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową oraz danych Kupującego.

 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz o dalszym sposobie postępowania.

 4. W przypadku, gdy składana przez Kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad i odeśle go na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, lub obniżenia jego ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

VII. Polityka prywatności

Polityka prywatności jest dostępna pod adresem https://sites.google.com/view/ennosecrets/eprivacy.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień́ tego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem https://sites.google.com/view/ennosecrets/regulamin, czyli na aktualnie wyświetlonej stronie w oknie przeglądarki.

 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego, jako obowiązującego.

 5. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego możliwych do przeprowadzenia przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego.