polityka prywatności

w zakresie usług oferowanych w powiązanych zasobach EN.NoSecrets*

W ramach wszystkich użytkowych funkcjonalności dostępnych w powiązanych zasobach EN.NoSecrets* szanujemy prywatność swoich Użytkowników. Wyrazem tego szacunku jest opublikowana tu treść wyjaśniająca zasady oraz sposoby gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach korzystających z naszych usług.

Zapisy tu zawarte stanowią jednocześnie wypełnienie obowiązku informacyjnego dotyczącego dopuszczalności przesyłania informacji w związku z obsługą zamówień i innych oferowanych usług powiązanych oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych w ramach zarządzania obsługą zamówień i innych oferowanych usług powiązanych (czyli jest to wypełnienie obowiązku zwanego potocznie „klauzulą informacyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie RODO**).

Administratorem i Nadawcą wszelkich informacji udostępnianych w powiązanych zasobach EN.NoSecrets* oraz wiadomości przesyłanych w szczególności w konsekwencji realizacji obsługi zamówień jest Czesław Smolak reprezentujący podmiot: Biuro Usług Technicznych i Rachunkowych „Project” Lucyna Smolak, zwany tu dalej Administratorem (csmolak@caton.com.pl). Ewentualne wszelkie wiadomości są wysyłane do Państwa tylko w konsekwencji inicjowanych po Państwa stronie relacji skutkiem dokonania zamówienia i w perspektywie Administratora takie Państwa działanie jest traktowane jako równoważne wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji będących konsekwencją realizacji zamówienia.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji o charakterze handlowym skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Przesyłane do Państwa informacje w związku z dokonaniem zamówienia są informacjami o charakterze handlowym.

Jeżeli, w wyniku dokonania zamówienia, wykorzystany adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia lub zamierza wycofać ewentualnie zaistniałą wcześniejszą zgodę – proszę uznać otrzymaną wiadomość za informację niezamówioną oraz proszę poinformować Administratora wiadomości o oczekiwaniu usunięcia adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Proszę wówczas jednocześnie o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zaistniałych ewentualnie zobowiązań Administratora wynikających w szczególności z faktu dokonania zamówienia lub innych postanowień umownych wzajemnych (o ile takie zaistniały).

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wiadomość wysyłana do Państwa w związku z dokonaniem zamówienia nie jest realizacją celów marketingu bezpośredniego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji o charakterze handlowym stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Informacja dotycząca celów, zakresów i warunków przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i innych praw przysługujących podmiotowi danych (osobie wyrażającej wolę dokonania zamówienia wybranych pozycji z serii książek „Angielski prawie bez tajemnic”).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane przez Administratora w ramach usługi realizacji zamówienia. Przetwarzanie składa się w szczególności z operacji gromadzenia, przechowywania i zaplanowanego korzystania z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji konieczności przekazania informacji dotyczących realizacji zamówienia oraz w celu właściwego i wystarczającego poinformowania o warunkach i okolicznościach realizacji zamówienia oraz ewentualnego wypełniania zobowiązań wynikających z zaistniałej relacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot: Biuro Usług Technicznych i Rachunkowych „Project” Lucyna Smolak (csmolak@caton.com.pl).

Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodę uzyskano w konsekwencji wyraźnego działania potwierdzającego wyrażenie woli dokonania zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia, które to działanie przyzwala na przetwarzanie danych osobowych zaistniałych w wyniku wypełnienia formularza. Informacje uzyskane z wypełnień formularza zamówienia pozostają zgromadzone w zakresach minimalizowanych we właściwych bazach danych i są poddawane ocenie co do ich prawidłowości i adekwatności względem aktualnych celów ich wykorzystania.

W zakresie koniecznej ochrony osób fizycznych (Użytkowników) w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej powszechnie „ochroną danych osobowych”) przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników, a przetwarzanych w związku z naszą działalnością.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest przez nas jako wydzielona baza danych, przechowywana w wydzielonej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba osób uprawnionych.

Dodatkowym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach realizacji usługi informowania o realizacji zamówienia. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do wskazywanych celów przetwarzania w ramach danych czynności przetwarzania; dane osobowe są uznawane za prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i planowo wykorzystywane poprzez właściwe dla celu przetwarzania bazy danych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w konsekwencji wyraźnego działania polegającego na skorzystaniu z formularza zamówienia) jest jednak tu traktowana jako podstawowy i konieczny warunek możliwości przetwarzania we wskazywanych tu celach danych osobowych w realizacji usług informacyjnych na rzecz skutecznej realizacji zamówienia.

W ramach wskazywanej tu czynności (skuteczna realizacja zamówienia) przetwarzane są Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim, lub inne oznaczenie Nabywcy przez Nabywcę uczynione, adres poczty elektronicznej, adres realizacji zamówienia, dane potrzebne do ewentualnego wystawienia faktury, data i czas dokonania zamówienia.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do realizacji usług informacyjnych lub nie dłużej niż dwa miesiące licząc od czasu wygaśnięcia potrzeby wymiany informacji we wskazywanych tu zakresach.

Posiada Pani/Pan prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania – o ile będzie to możliwe).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO** (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl/). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych praw są przedmiotem przepisów RODO** w Rozdziale III - Prawa osoby, której dane dotyczą.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do wymiany informacji. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dotychczasowej wymiany informacji co do ewentualności podejmowania decyzji o informowaniu o kolejnych usługach lub produktach oferowanych poprzez zasoby powiązane EN.NoSecrets* – o ile uzyskano zgodę na takie informowanie.

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadamy za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

Polityka cookies

Postanowienia tu niżej zawarte odnoszą się do zasobów powiązanych EN.NoSecrets*. Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką cookies.

W powiązanych zasobach EN.NoSecrets* korzystamy z usług zewnętrznych serwisów, takich jak Youtube, Google Analytics, Google Sites, Google Forms (szczegóły, zasady można znaleźć na odpowiednich stronach, na przykład https://policies.google.com/privacy?hl=pl), oczywiście w zgodzie i poszanowaniu prywatności. Narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać nasze powiązane zasoby najlepiej i najsprawniej jak to jest tylko możliwe.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła (o ile zaistnieje taka potrzeba);

Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach zasobów powiązanych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszych powiązanych zasobów.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem naszych powiązanych zasobów reklamodawców oraz partnerów.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

*) powiązane zasoby EN.NoSecrets - https://sites.google.com/view/ennosecrets/regulamin, Definicje pkt 1)**) RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)